Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu www.eplaton.pl

§ 1
Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.eplaton.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002. 144.1204 ze zm.).

§ 2
Definicje

Administrator – właściciel serwisu www.eplaton.pl tj. „Platon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Macierzyszu (05-850 Ożarów Mazowiecki), przy ul. Sławęcińskiej 16, NIP 527-23-97-698, REGON 015430128, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150849, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł (usługodawca).

Użytkownik - osoba (fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), korzystająca z usług świadczonych w ramach serwisu www.eplaton.pl, w tym z witryn internetowych oraz publikacji elektronicznej ściągniętej lub zamówionej za pośrednictwem Serwisu na urządzania elektroniczne.

Konto – miejsce w serwisie www.eplaton.pl, udostępnione Użytkownikowi przez ten serwis, w którym Użytkownik zamieszcza dane, w tym dane osobowe niezbędne do korzystania z serwisu oraz na potrzeby zawarcia i wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.eplaton.pl.

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 ze zm.), dotyczące Użytkowników, zgromadzone przez Administratora w wyniku rejestracji Użytkowników w Serwisie.

Rejestracja – działanie polegające na założeniu Konta przez Użytkownika w Serwisie dostępnym pod adresem www.eplaton.pl.

Publikacje Elektroniczne – dostępne za pośrednictwem Serwisu pliki w postaci cyfrowej w rozumieniu ustawy o prawach autorskich.

Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Umowa licencyjna – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na korzystanie przez Użytkownika z publikacji elektronicznych znajdujących się w Serwisie.

Urządzenia Elektroniczne – urządzenia służące do pobierania, odczytywania oraz utrwalania publikacji elektronicznych takie jak: komputer, czytnik, tablet, smartphone.

Dostawcy systemu płatności – określeni przez Administratora operatorzy czuwający nad prawidłowym przebiegiem płatności dokonywanych przez Użytkowników na rzecz Administratora.

Zamówienie – oferta zawarcia umowy licencyjnej, złożona Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu znajdującego się pod adresem www.eplaton.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie znajdującym się pod adresem www.eplaton.pl.

ePlaton – Serwis znajdujący się pod adresem www.eplaton.pl będący własnością Administratora.

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Serwis służy świadczeniu przez Administratora drogą elektroniczną usług związanych przede wszystkim z udostępnianiem Użytkownikom różnego rodzaju Publikacji Elektronicznych (udzielanie licencji do odtwarzania publikacji elektronicznych).

2. Korzystanie z Serwisu ePlaton, w tym pobieranie Publikacji Elektronicznych, wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet.

3. Korzystanie z Serwisu ePlaton jest możliwe – z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu - pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
b) Dysk twardy: wymagana ilość wolnego miejsca zależy od rozmiaru i liczby pobieranych Publikacji elektronicznych;
c) Sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad;
d) łącze internetowe o przepustowości (256 kbps)
e) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 8), Opera (min. wersja 10) lub Mozilla Firefox (min. wersja 3).

4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych wymagań technicznych, jakim powinien odpowiadać komputer bądź inne urządzenie elektroniczne Użytkownika, przeznaczone do pobierania i odtwarzania publikacji elektronicznych, informacje w tym zakresie zostaną udostępnione w Serwisie, w tym w odrębnych regulaminach.

5. W celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest założenie Konta użytkownika, zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień. Aby założyć Konto należy posiadać aktywny adres e-mail.

6. Informacje zawarte na stronie www.eplaton.pl stanowią jedynie informację handlową i zaproszenie do składania ofert, nie są natomiast ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niezależnie od tego, ceny zamieszczone w Serwisie są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego postanowieniami, a w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) korzystania z usług dostępnych w Serwisie w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania,
c) nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim oraz niekorzystania z Kont innych Użytkowników (w tym niepodejmowania prób przechwycenia haseł do kont innych Użytkowników).

§ 4
Rejestracja, tworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika

1. Utworzenie Konta Użytkownika jest niezbędne do korzystania z Serwisu oraz usług, które są dostępne za jego pośrednictwem (m.in. pobieranie publikacji elektronicznych na urządzenia elektroniczne).

2. Utworzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne oraz dobrowolne.

3. Utworzenie Konta przez osobę fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi tu przede wszystkim o osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18) oraz korzystanie przez taką osobę z Serwisu – w tym dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu - wymaga zgody jej opiekuna prawnego (tj. przedstawiciela ustawowego, jak rodzic).

4. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy podać swoje Dane Osobowe, które wymagane są w formularzu rejestracyjnym. Należy także zapoznać się z Regulaminem Serwisu.

5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wybiera nazwę użytkownika oraz hasło, za pomocą których będzie się logował do Serwisu. Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy i nie udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

6. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o utracie hasła do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie danych dostępowych do tego Konta.

7. W przypadku udokumentowanej niezawinionej utraty hasła przez Użytkownika, - istnieje możliwość odzyskania – w całości lub w części -utraconych, zakupionych produktów.

8. Potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji jest równoznaczne z deklaracją, że podane Dane Osobowe są prawdziwe i że Użytkownik ma prawo nimi dysponować.

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania Serwisu, oraz od jakichkolwiek działań na niekorzyść innych Użytkowników.

10. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu przez użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest publikowanie na stronie Serwisu treści obraźliwych, pornograficznych lub innych naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5
Publikacje Elektroniczne dostępne w Serwisie

1. Z zastrzeżeniem § 1 pkt 2-5 powyżej, aby korzystać z Publikacji Elektronicznych dostępnych w Serwisie, należy posiadać Urządzenie Elektroniczne obsługujące formaty tych Publikacji i dostęp do sieci Internet.

2. Aby pobrać Publikację Elektroniczną należy posiadać aktywne Konto Użytkownika.

3. Każda Publikacja Elektroniczna dostępna w Serwisie posiada informację, w jakim formacie może być odtworzona. Składając zamówienie Użytkownik powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi i opisem danej Publikacji Elektronicznej, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Użytkownik powinien upewnić się, że posiada urządzenie, które jest zdolne odtworzyć podany format Publikacji Elektronicznej.

4. Publikacje Elektroniczne dostępne w serwisie zabezpieczone są znakiem wodnym (Watermark), który pozwala zidentyfikować właściciela pliku.

5. Użytkownik może pobrać zakupioną Publikację Elektroniczną ze swojego Konta dowolną ilość razy na dowolną ilość Urządzeń Elektronicznych.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania Publikacji Elektronicznych w całości bądź we fragmentach, w szczególności przez prywatne i publiczne strony internetowe, sieci P2P, media społecznościowe, fora internetowe.

§ 6
Ceny obowiązujące w serwisie

1. Ceny i opłaty zamieszczone w Serwisie ePlaton.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny i opłaty zamieszczone w Serwisie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na dany produkt.

§ 7
Składanie zamówienia i płatności

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne.

2. Po zalogowaniu do Konta Użytkownika należy dodać wybraną pozycję do koszyka, złożyć zamówienie oraz dokonać opłaty.

3. Ze względu na charakter Publikacji Elektronicznych, Użytkownik może złożyć zamówienie na 1 plik tego samego tytułu Publikacji Elektronicznej.

4. Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Serwisie.

5. Udostępnienie Publikacji Elektronicznej na Koncie Użytkownika jest równoznaczne z przyjęciem przez Administratora oferty (zamówienia) złożonej przez Użytkownika. W razie przyjęcia zamówienia do realizacji, maksymalnie w ciągu 1 godziny po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia dokonania płatności, Serwis prześle Użytkownikowi - na adres e-mail przypisany do jego Konta - informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz o sposobie pobrania Publikacji Elektronicznej z Konta. Pobranie Publikacji Elektronicznej wyłącza możliwość odstąpienia przez Użytkownika od umowy dotyczącej tej Publikacji na zasadach określonych w § 9 poniżej.

6. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT na życzenie za zakupione w Serwisie Publikacje Elektroniczne. Faktura zostanie przesłana Użytkownikowi w ciągu 7 dni roboczych w formie pliku elektronicznego (PDF) na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

§ 8
Reklamacje

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w następujących przypadkach:
a) pobrana Publikacja Elektroniczna jest uszkodzona;
b) pobrana Publikacja Elektroniczna nie uruchamia się;
c) pobrana Publikacja Elektroniczna jest niekompletna lub w istotny sposób nie odpowiada opisowi tej Publikacji, jaki był zamieszczony w Serwisie w chwili składania na nią zamówienia przez Użytkownika.

2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakty, bądź też skontaktować się z Administratorem w inny dogodny dla Klienta sposób.

3. W ramach reklamacji Użytkownik może domagać się ponownego, prawidłowego wykonania usługi albo wymiany Publikacji Elektronicznej na nową, a jeżeli ponowne wykonanie usługi albo wymiana Publikacji Elektronicznej są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Administratora, Administrator dokona na rzecz Użytkownika zwrotu opłat uiszczonych przez niego za realizację usługi lub dostarczenie Publikacji Elektronicznej.

4. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem, odpowiedzialność Administratora za wady dostarczanych Publikacji Elektronicznych jest wyłączona.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 - tekst jednolity z późn. zm.) Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia (prawo do odstąpienia od umowy) – zawartej z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia na piśmie, co powinno nastąpić w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni (kalendarzowych) od dnia wydania Użytkownikowi Publikacji Elektronicznej (to jest od chwili udostępnienia tej Publikacji Użytkownikowi do bezpośredniego pobrania), a jeżeli odstąpienie dotyczy umowy o świadczenie usługi – w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. W razie rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), które zostało opłacone przez Klienta, Administrator (Serwis) dokona zwrotu uiszczonej opłaty nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia – pod warunkiem posiadania danych Użytkownika umożliwiających taki zwrot.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Publikacja Elektroniczna już została przez niego pobrana lub jeżeli świadczenie stanowiące przedmiot umowy z uwagi na swój charakter z innych przyczyn nie może być przez Użytkownika zwrócone zwrócone (art. 10 ust 3 pkt 5 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

§ 10
Blokada Konta Użytkownika

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu;
b) naruszenia przez Użytkownika licencji Publikacji Elektronicznej (w tym zwielokrotniania, kopiowania, wprowadzania zmian w strukturze całości lub fragmentów Publikacji Elektronicznej – z zakresie w jakim dopuszczalność takich czynności nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa);
c) naruszenia przez Użytkownika licencji komponentów Serwisu ePlaton.pl (jak grafiki, teksty, logotypy, znaki towarowe, dźwięki, układ i wygląd witryny internetowej oraz wszelkie jej elementy);
d) korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający prywatność i prawa innych Użytkowników;
e) korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. W przypadku wykrycia tego rodzaju działalności Administrator wyśle do Użytkownika drogą mailową wezwanie do zaprzestania tych działań.

3. Jeżeli mimo wezwania Użytkownik nie zaprzestanie działań naruszających niniejszy Regulamin w zakreślonym w wezwaniu terminie, Administrator może usunąć Konto Użytkownika a tym samym wypowiedzieć Umowę korzystania z Serwisu ePlaton oraz Umowę na korzystanie z Publikacji Elektronicznych.

§ 11
Dane osobowe, polityka prywatności

1. Dane osobowe utrwalone w Serwisie przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem tych danych jest „Platon” Sp. z o.o. (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach Regulaminu).

2. Użytkownik ma prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania lub usunięcia danych osobowych przekazanych Serwisowi.

3. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym jeśli uległy one zmianie.

§ 12
Pliki cookies

1. Serwis używa plików cookies. ePlaton.pl może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest zgoda na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

2. Pliki cookies:
a) służą do optymalizacji stron internetowych, dostosowywania stron internetowych do indywidualnych potrzeb użytkownika;
b) pomagają „rozpoznać” urządzenie Użytkownika, który korzysta z Serwisu i wyświetlić stronę w odpowiedni sposób;
c) służą do uzyskiwania statystyk, które pomagają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji stale ulepszać jego funkcjonowanie;
d) Dzięki plikom cookies sesja Użytkownika w serwisie nie zostaje zamknięta, nie jest wymagane logowanie się do każdej podstrony Serwisu;
e) Wyłączenie przez Użytkownika plików Cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z niektórych usług Serwisu, nie spowoduje jednak braku możliwości oglądania treści zawartych w Serwisie, szczególnie jeśli nie wymagają one logowania do Konta Użytkownika.

§ 13
Licencje na korzystanie z Publikacji Elektronicznych

1. Zawierając Umowę Licencyjną na Publikacje Elektroniczne Użytkownik otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z Publikacji Elektronicznych w czasie posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Licencja zezwala na pobranie i zapisanie Publikacji Elektronicznej na urządzeniu elektronicznym.

2. Użytkownik nie jest uprawniony na podstawie Umowy Licencyjnej do zwielokrotniania, kopiowania, wprowadzania zmian w strukturze całości lub fragmentów Publikacji Elektronicznej.

3. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej Administrator może ją wypowiedzieć, wysyłając Użytkownikowi wypowiedzenie na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Użytkownika.

§ 14
Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie elementy Serwisu (grafiki, teksty, logotypy, znaki towarowe, dźwięki, układ i wygląd witryny internetowej oraz wszelkie jej elementy) podlegają przepisom prawa autorskiego oraz ochronie przewidzianej w polskim i międzynarodowym prawie.

2. Użytkownik, umieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści (jak recenzje, linki, grafiki),zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich innych osób.

3. Żadne treści publikowane przez Administratora nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez jego zgody.

4. Zakupienie Publikacji Elektronicznej uprawnia Użytkownika do korzystania z niej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do pobierania, wprowadzania do pamięci i odtwarzania w Urządzeniu Elektronicznym do tego przeznaczonym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, kopiowania, wprowadzania zmian w strukturze całości lub fragmentów Publikacji Elektronicznej.

5. Użytkownik nie może dystrybuować bądź publicznie odtwarzać Publikacji Elektronicznych.

§ 15
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.